Mimoki for Intropia: el tándem perfecto

Mimoki for Intropia: turbante